[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Правото на судење во разумен рок во спорови од работен однос низ праксата на Европскиот суд за човекови права

Правото на судење во разумен рок во спорови од работен однос низ праксата на Европскиот суд за човекови права

Автор:
Симона Јовчевска,

Правото на судење во разумен рок е основно процесно човеково право загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Според конвенцијата, секој има право на разгледување и утврдување на неговите права и обврски од граѓанско правна природа од страна на со закон воспоставен, независен и непристрасен суд, кој треба јавно и во разумен рок да го испита неговиот случај. Ова начело изречно е прокламирано и во нашиот Закон за парничната постапка. Тука законодавецот во член 10 предвидел дека судот е должен постапката да ја спроведе без оддолжување во разумен рок.

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Oвој правен текст е подготвен од авторот Симона Јовчевска ангажирана од Коалицијата „Сите за правично судење“ со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во овој правен текст му припаѓаат на авторот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Top