[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Преглед на регулацијата на „pro bono“ застапувањето во Република Северна Македонија, Република Србија и Република Хрватска

Преглед на регулацијата на „pro bono“ застапувањето во Република Северна Македонија, Република Србија и Република Хрватска

Автор:
Василчо Илијев,

Адвокатите како даночни обврзници во нашиот правен систем за секоја услуга, која ќе ја дадат на странка, мораат да издадат фактура или фискална сметка и не се опфатени со даночни ослободувања при давање pro bono услуги, ниту при плаќање на данокот на додадена вредност ниту кај персоналниот данок на доход. Ваква обврска предвидува и хрватското законодавство како и српската даночна регулатива. За жал, даночната регулатива на Република Северна Македонија, Република Србија и Република Хрватска не дава можност услугите дадени при pro bono застапувањето да се третираат како донации направени кон корисниците, иако во суштина претставуваат токму тоа.

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Oвој правен текст е подготвен од авторот Василчо Илијев ангажирана од Коалицијата „Сите за правично судење“ со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во овој правен текст му припаѓаат на авторот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Top