[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ВЕСТИ / Несомнена инертност за постојаниот проблем – фер и правично судење

Несомнена инертност за постојаниот проблем – фер и правично судење

Судовите во земјава не водат евиденција за тоа колку, на годишно ниво, од случаите во кривични постапки им се враќаат на повторно судење од повисоките судови кога станува збор за повреда на постапката и начелото за еднаквост на оружјата и правото на правично судење.

Во текот на постапувањето судот не смее да фаворизира ниту една странка, бидејќи улогата на судот е да биде независен арбитар што одлучува кои факти се сметаат за докажани врз основа на изведените докази во текот на постапката. Ниту смее да има солидарност кон јавниот обвинител, ниту смее да прогледува низ прсти на одбраната.

Целиот текст можете да го прочитате на следниот линк.

Автор: Билјана Николовска

Сторијата е изработена во рамки на проектот: „Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството“.

Top