[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Начелото на еднаквост на оружјата како гарант за фер и правично судење

Начелото на еднаквост на оружјата како гарант за фер и правично судење

Автор:
Емилија Спасовска,

„Судот според домашната регулатива, како независен и непристрасен орган неопходно е да обезбеди рамноправност на странките во судската постапка што подразбира дека секоја странка мора да добие можност во разумно време да се произнесе пред судот и спротивната странка по однос на сите докази кои што се во нејзина корист, но и оние докази кои што се предложени на нејзина штета. Согласно одредбите утврдени во процесните закони, судот треба да обезбеди доволно простор и време како една од странките не би се ставила во понеповолна положба наспроти спротивната странка…“

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалицијата „Сите за правично судење“ и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

Top