[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Кои механизми ги имаат граѓаните за заштита на нивните права пред Судскиот совет на РСМ?

Кои механизми ги имаат граѓаните за заштита на нивните права пред Судскиот совет на РСМ?

Автор:
Емилија Спасовска,

„Правниот систем на нашата држава има обезбедено различни механизми кои граѓаните ги имаат на располагање за заштита на нивните права во текот на водењето на судските постапки. Воедно, овие механизми можат да послужат и за да се воспостави и контрола врз работата на судиите поединечно, како и на судскиот систем во целина. Како значаен дел од овие механизми се претставките и барањата за утврдување на одговорност кои се поднесуваат од страна на граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите и истите муовозможуваат на Судскиот совет да се запознае подобро со потешкотиите со кои се соочуваат граѓаните при реализација на нивните права пред суд, а со тоа и се овозможува да се подобри перформансот на судовите…“

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалицијата „Сите за правично судење“ и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

Top