[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Институтот признание на вина низ призма на начелото на пресумпција на невиност во кривичните постапки

Институтот признание на вина низ призма на начелото на пресумпција на невиност во кривичните постапки

Автор:
Емилија Спасовска,

„Судијата како гарант на правата на обвинетите во постапката не смее предвремено да оформи мислење за вината на обвинетите, особено не треба да го смета признанието на останатите обвинети во постапката како доказ за вина на останатите обвинети кои сакаат да ја докажат својата невиност, дотолку повеќе што во постапката каде што има признание на вина не се изведуваат докази поврзани со фактичката состојба, туку само докази поврзани со висината на санкцијата…“

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалицијата „Сите за правично судење“ и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

Top