both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / АНАЛИЗИ

АНАЛИЗИ

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки поврзани со организиран криминал и корупција во 2022 година

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во кривични предмети во 2022 година

Извештај од мониторингот на судскиот совет и советот на јавните обвинители во 2022 година


Пандемија мерки и казни – документ за јавни политики

Состојбата со криумчарење на мигранти во Република Северна Македонија како дел од Западен Балкан

Човечките ресурси предизвик во локалното менаџирање : анализа на човечките ресурси во општините Карпош, Аеродром и Шуто Оризари


Мониторинг и подобрување на капацитетот на институциите во справување со организиран криминал и корупција

Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија MK / EN

Антикорупциска проверка на законот за животнаат средина


Проценка на ризиците од корупција во областа на урбанизмот на локално ниво

Практична примена на мерката конфискација во кривичните постапки во Република Северна Македонија

Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Северна Македонија


Анализа на примената и спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за 2020 година

Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба во 2020

Системски мониторинг на кривични судски постапки во 2020 година МК | ALB


кривична постапка, коалиција сите за правично судење

Евалуација на стандардите за фер судење и пристап до правдата во судски предмети од областа на семејно насилство МК | ALB

кривична постапка, коалиција сите за правично судење

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки од областа на организираниот криминал и корупција во 2019 година

Мерката притвор помеѓу домашната и Европската пракса


Укинување на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Анализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите MK | ALB

Ефикасна кривична правда: Преглед на предметите иницирани од СЈО МК | ALB


Анализа на капацитетите и ресурсите на јавното обвинителство во Република Северна Македонија

Конфискација на имот во судските постапки поврзани со корупција

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во предмети од семејно и родово базирано насилство во 2019 година


Студија за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2018 година

Анализа на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот од 2018/2019 година


Истражување за кривично правната регулатива помеѓу теорија и пракса

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2017 година

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права ALB


Сумарни податоци од анкета Фер и правично судење во Р. Македонија

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Analizë e monitorimit të realizuar mbi rastet gjyqësore nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit


Водич – Претходна кривична постапка

Водич – Надзор од инспекцијата на трудот

Водич – Даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи


Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2016 година

Имплементација на меѓународните стандарди за правично судење

korupcija-2016-mkd

Судската ефикасност во справување со организиран криминал и корупција во “Заробената држава” / EFIKASITETI GJYQËSOR NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORRUPSIONIT NË “SHTETIN E ROBËRUAR”


analiza-za-na-web

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

inpris-preporaki

Невладините организации и судството – активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација – ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗЕМЈАТА

inpris-report

Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација – ПРЕПОРАКИ


INL_2015_MKD

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција – Извештај за 2015

Korupcija2_2015_MKD

Судската ефикасност и остварувањето на фер и правично судење – Извештај за периодот октомври 2014 – февруари 2015

Standardi_2015_MKD

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење – Извештај за периодот ноември 2014 – април 2015


Korupcija_2013_mkd

Судската ефикасност во справување со организираниот криминал и корупцијата – Извештај за 2013 година / Monitorim të çështjeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit – Raport per 2013

Godisen_izvestaj_2012_MKD

Годишен извештај за 2012

HRSP 2011 MKD

Човековите права во полициска постапка – Правна анализа за 2011 година


Korupcija_2011_mkd

Судската ефикасност во справување со корупцијата – Извештај за 2011 година / Efikasiteti gjyqësor përballë korrupsionit – Raport per 2011

Kleveta_2011_MKD

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit

Nacionalni_meha_2011_MKD

Национални механизми за заштита на човековите права / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit


Izvestaj_MKD_2011

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Korupcija1_2010_MKD

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата – Анализа за 2010 година / Efikasiteti gjyqesor ne brojtjen e te drejtave te njeriut perkitazi me lendet nga fusha e korrupsionit

Korupcija2_2010_MKD

Судската ефикасност во справување со корупцијата – Извештај за 2010 година / Efikasiteti gjyqësor përballë korrupsionit


Godisen_izvestaj_2010_MKD

Годишен извештај 2010

THB 09-10 Cover

Следење на предмети од областа на трговија со луге и илегална миграција во 2009 / Tregtia me njerëz dhe migrimi ilegal në Maqedoni në vitin 2009

Korupcija_2009_MKD

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија / Efikasiteti gjyqësor në përballimin me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë


Izbori_2009-2010_MKD

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

pristap_MKD_mala

Извештај за заштина на човековите права при полициска злоупотреба и при тортура 2008 година / Raport për mbrojtje të të drejtave të njeriut gjatë keqpërdorimit policor dhe gjatë torturave 2008

Izbori_Izvestaj_MKD

Финален извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009 година


Izbori_Progres_MKD

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности / Vëzhgim i Përgjigjes Institucionale mbi parregullsitë zgjedhore

Korupcija_MKD

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупцијата

trgovija_MKD

Трговијата со луѓе и илегалната миграција перцепирани од главните актери во кривичната постапка / Tregtia me njerëz dhe migrimi ilegal të perceptuar nga aktorët kryesor në procedurën penale


Altemer_Procenka_MKD

Успешното спречување на изборните нерегуларности

Trgovija_KPO_MKD

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Efikasnost_MKD

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005, 2006, 2007 година


Altemer_MKD

Улога на заедницата во замена на казната затвор

Trgovija_2005_MKD

Трговија со луѓе

Policiska_2005_MKD

Проект за поддршка на човековите права

Top