[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Забраната за двојно казнување (non bis in idem) во судските постапки во Р. Северна Македонија

Забраната за двојно казнување (non bis in idem) во судските постапки во Р. Северна Македонија

Автор:
Емилија Спасовска,

„Начелото non bis in idem претставува суштински важно начело на кривичната постапка со кое се забранува повеќекратно судење на исто лице за исто дело за кое веќе постои правосилна пресуда. Ова начело во нашето законодавство е втемелно во Уставот во членот 14, како и во членот 7 на Законот за кривичната постапка на Република Северна Македонија, додека како такво исто така е инкорпорирано и во членот 4 од Протоколот 7 од Европската конвенција за човекови права. Ова начело предвидува дека никој не може да биде повторно суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука…“

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалицијата „Сите за правично судење“ и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

Top