[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ПРАВЕН БЛОГ / Дали остварувањето на правдата и праведноста во кривичната постапка директно зависи од финансиската и имотната положба на обвинетиот/обвинетите во судскиот процес

Дали остварувањето на правдата и праведноста во кривичната постапка директно зависи од финансиската и имотната положба на обвинетиот/обвинетите во судскиот процес

Автор:
Александар Софронијоски,

Како придобивка од акузаторниот модел кој се внесе со ЗКП, е потребата на одбраната континуирано да ја гради својата теза и будно да го следи целиот процес. Ваквиот модел сам по себе воведе нови принципи, како што се: значително зајакнатата улога на јавниот обвинител во претходната постапка, напуштањето на истражниот судија, зајакнување на правата на двете странки во постапката и го зајакна принципот на „еднаквоста на оружјата“ преку пасивизација на судот, истакнувајќи ја неговата неутрална положба во постапката. Активната улога на странките во постапката може да се забележи и преку принципите на усност, јавност и непосредност на кои се темели ЗКП.

Целиот текст можете да го преземете и прочитате на следниот линк.

Oвој правен текст е подготвен од авторот Александар Софронијоски ангажирана од Коалицијата „Сите за правично судење“ со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во овој правен текст му припаѓаат на авторот и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Top